Powered by Smartsupp

OBCHODNÉ PODMIENKY

EASY2GO.CZ

Ľubomír Kuzara
so sídlom Michálkovická 1810/181, Ostrava - Sliezska Ostrava
identifikačné číslo: 66914019
na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.easy2go.cz

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodníka spoločnosti Lubomír Kuzara (EASY2GO.CZ),
so sídlom Michálkovická 1810/181, Ostrava - Sliezska Ostrava, 710 00, identifikačné číslo: 66914019, (ďalej len „predávajúci“) upravujú
v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných
strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“)
uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom
internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na
webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.easy2go.cz (ďalej len „webová stránka“),
a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť
tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v
rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve.
Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva
a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom
jazyku.
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením
nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných
podmienok.
2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať
do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať
objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu
umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového
rozhranie obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať
správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri
akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a
pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci
je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho
užívateľského účtu.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj
užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti
z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite,
a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia
predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho
charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien
jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže
byť vrátené obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej
hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, keď sú
zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť
predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením
a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené
vo webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci
územie Českej republiky.
3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní
obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného
košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia
objednávaného tovaru a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako
„objednávka“).
3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť
údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil,